3 จานอาหารในลาว สะท้อนวัฒนธรรรมและประวัติศาสตร์

          อาหารเป็นผลิตผลจากวัฒนธรรมตามแต่ละแหล่งแห่งที่ สะท้อนถึงรากเหง้าทางความคิดและพื้นฐานทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นอาหารจึงนับเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สะท้อนถึงการมีอยู่ของผู้คน วิถีชีวิต ประเพณี ที่แตกต่างกันตามแต่ละแหล่งอยู่อาศัย บริบททางประวัติศาสตร์และการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยน ในกรณีของลาว อาหารได้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ประสมประสานหลอมรวมจนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินของชาวลาว สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานการกินที่มาต้นรากมาจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อชาวลาวด้วยเช่นกัน           โดยอาหารลาวที่จะยกมากล่าวถึงในวันนี้ เป็นอาหารที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ รวมไปถึงวัฒนธรรมของชาวลาวได้เป็นอย่างดี เฝอ หรือ ข้าวเปียก นับเป็นอาหารที่มีต้นเค้าร่วมกับอาหารที่ชาวเวียดนามรับประทานกันในชีวิตประจำวัน โดยนำแป้งที่ทำมาจากข้าว มาทำเป็นเส้น ใส่น้ำซุปซึ่งมักต้มกับผักหรือเนื้อสัตว์เพื่อให้เกิดความหวานในตัวซุป และยังอาจนำเนื้อสัตว์ที่ต้มนั้นมาเป็นองค์ประกอบในเมนูได้อีก เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เป็นต้น การที่คนลาวกินเฝอหรือข้าวเปียกเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินแบบเวียดนามได้เข้ามามีอิทธิพลต่อคนลาวเป็นอย่างมาก ซึ่งสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก บาเกต หรือ ขนมปังยัดไส้ อารมณ์คล้ายกับแซนวิชในวัฒนธรรมแบบตะวันตก ...